Start

Föreningen Sveriges Fristående Förskolor är nu vilande och arbetet kommer drivas vidare genom ett utskott inom Friskolornas Riksförbund.
För information kontakta VD Claes Nyberg, www.friskola.se

 

 

Statistik från skolverket om antal Aktiebolag som driver förskola i Sverige och hur många barn som är inskrivna. Ladda ner Förskolor AB (excel-fil)
Intressant att se hur många som skulle drabbas vid ett ev. vinststopp efter valet enligt MP´s förslag!

 

Verksamhetsplan 2013/14

Syfte med föreningen:
Säkerställa att fristående förskolor ses som en självklar del av det svenska skolväsendet

Mål:
Det skall vara möjligt att etablera och driva fristående förskola i hela Sverige.
Bidra till en branschgemensam kvalitetsstandard för att kunna mäta kvalitet oavsett huvudman samt främja forskning inom detta område.

 Läs hela verksamhetsplanen

 

SKL om kvalitet i förskolan

Den senaste intressanta svenska forskningen om förskolan presenterades för ett par månader sedan av Ingrid Pramling Samuelsson, en av ganska få som forskar i Sverige om förskolan,  läs mer här om vad SKL bloggar om gällande förskolan.

Ytterligare relaterat förskola och forskning:

OECD – tema förskola

SRCD

Sveriges Fristående Förskolors första styrelse

Vid det konstituerande årsmötet den 15 maj valdes en styrelse och  föreningens stadgar beslutades. Sveriges Fristående Förskolors styrelse består av följande personer:

Ordförande: Eva Husbom

Vice ordf: Mimmi von Troil, FSO

Ledamöter:

Petter Skogar, KFO

Stefan Koskinen, Almega

Solveig Sunnebo, Förskoleteamet Helianthus AB (medlem i Almega)

Marita Andersson, Inspira förskolor och skolor AB (medlem i Almega)

Ulla Parkkinen, Mångården AB (medlem i KFO)

Camilla LIndgren, Verbala Stigar Förskolor AB (medlem i KFO)

Per Almqvist, Almens Äventyrsförskolor AB (medlem i Almega)

Ida Bengtzon, Skogsbyns Friförskola ek. för. (medlem i KFO)

Välkommen till Sveriges Fristående Förskolors konstituerande årsmöte den 15 maj

Bakgrund

I mars 2013 träffades interimsstyrelsen för Sveriges fristående förskolor tillsammans med representanter från arbetsgivarorganisationerna Almega samt KFO. Då bestämdes att det nu var dags att formalisera bildandet av en nationell branschförening för Sveriges fristående förskolor. Interimsstyrelsen har nu tillsammans med huvudmännen tagit fram förslag till stadgar, namn mm och det är nu dags för ett konstituerande årsmöte där föreningen formellt bildas.

Din roll

Medlemmar i Almega och KFO med förskoleverksamhet är nu varmt välkommen att delta på det konstituerande årsmötet den 15 maj och ta beslut om branschföreningens grundläggande frågor och påverka framtiden för branschföreningen och i förlängningen även ditt företag!

Dagens program

15.00 Kaffe och registrering
15.30 Årsmötets öppnande (med sedvanliga årsmötesärenden) inklusive beslut om styrelsesammansättning, stadgar, prioriterade branschfrågor m m enligt ovan)

17.00 Drink och mingel

Anmälan

Anmälan till årsmötet gör du senast den 12 maj till anne.callvik[at]almega.se eller till camilla.andersson[at]kfo.se. Ange företag, organisationsnummer, samt namn på deltagare från företaget.

Årsmöteshandlingar

Formell kallelse med vederbörliga handlingar skickas till anmälda deltagare en vecka före det konstituerande årsmötet.

 Frågor

Frågor kan ställas till Anne Callvik på Almega, 08-762 66 31 (mail: anne.callvik[at]almega.se) eller till Anita Fink Knudsen på KFO, 08-702 54 32 (mail: anita.fink.knudsen[at]kfo.se)

Dags för Förskolelyftet – ansökningsperiod 15 april — 6 maj

Förskolans läroplan reviderades 2010 och nya krav infördes. Skolverket  erbjuder  kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Ambitionen är att förskolans måluppfyllelse ska bli högre. Satsningen kommer att pågå till och med 2014. Från den 15 april t o m den 6 maj kan man ansöka om Förskolelyftet. Alla 5 kurserna finns på kvartsfart så att deltagaren ska kunna kombinera arbete och studier. Staten betalar för de kurser som erbjuds och för kurslitteraturen, men inte för några övriga kostnader (källa: Skolverket)

Ansökningsperioden är mellan 15 april och 6 maj.

För att ansöka och få mer information, läs mer här.

top_forskolelyft1

Sveriges Fristående förskolor medverkar på Förskoledagarna

Onsdagen den 10 april kl 12 medverkar Sveriges Fristående Förskolor på scenen. För övrigt program läs mer här.

FD_145

Välkommen till ett webinarium om förskolan

Tisdagen den 9 april äger ett webinarium  rum via Skolinspektionens websida. Även om de fristående förskolorna inte granskas av Skolinspektionen kan det ändå vara intressant att följa det.

Webinariumet  handlar om förskolans uppdrag och roll att lägga grunden till det livslånga lärandet.

När: Tisdagen den 9 april kl. 13:00-14:30.
Var: Vid ditt skrivbord eller annan plats som du väljer själv (med en dator).
Vem: Webinariet vänder sig främst till dig som är förskolechef, skol- och förvaltningschef, huvudman, skolpolitiker eller annan beslutsfattare inom området.

Programlänk här

Så här gör du för att vara med

Stort intresse för svensk förskola i Tyskland

I augusti i år inför man i Tyskland en lagstiftning som utökar rätten till förskoleplats. Man står inför samma situation som vi gjorde när vi införde rätt till förskola 1995 – man har ett stort behov men inte tillräckligt med kapacitet för att bygga ut förskolan i den takt som behövs. Här i Sverige löste vi det genom att öppna för olika former av privata alternativ och det har visat sig vara en väl fungerande lösning. Nu tittar man på olika håll i Tyskland om man kan hitta liknande lösningar.

Det är bakgrunden till att  en tysk delegation med trettio politiker och högt uppsatta tjänstemän från åtta olika delstater kom på besök till Sverige.         Almega stod bakom inbjudan och besöket arrangerades i samarbete med Sveriges Fristående Förskolor och Tysk-svenska handelskammaren. Under två intensiva dagar fick besökarna träffa tjänstemän och politiker från både Uppsala och Nacka kommun som berättade om hur de arbetar tillsammans med fristående förskolor samt möta tre företag som driver fristående förskolor utifrån olika koncept; Helianthus mobila förskolor, Kids2Home och Inspira.

Mycket av diskussionen kom att handla om hur vi har löst regelverk och finansiering för de fristående förskolorna och den svenska modellen med en tydlig ram i form av gemensam läroplan och skollag och lika ekonomiska villkor mellan privata och offentliga utförare mötte stort intresse.

Rd_2

I programmet ingick även ett besök i riksdagen.  Här hälsar Camilla Waltersson-Grönvall, förskolepolitiskt      ansvarig hos moderaterna, välkomna till riksdagen och introducerar även EU-minister Birgitta Ohlsson.          Birgitta Ohlsson betonade vikten av förskola för att bygga ett starkt och konkurrenskraftigt Europa där både män  och kvinnor ges goda möjligheter att använda sin kompetens på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om att  kvinnor ska kunna arbeta medan barnen är på förskolan utan också om att förskolan är en viktig plattform för att stärka kvinnors företagande och ge dem erfarenhet av att leda organisationer.

 

 

  IMG_1901  Maria Arnholm-152738

Vi välkomnar Maria Arnholm som ny förskoleminister

Maria Arnholm deltog den 24 oktober förra året på det kvalitetsseminarium som vi anordnade i Riksdagen. Vi välkomnar henne nu som ny förskoleminister.

Statssekreterare Maria Arnholm blir ny jämställdhets- och biträdande utbildningsminister

 

Maria Arnholm utnämns i dag till jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Arnholm har sedan augusti 2012 varit statssekreterare i utbildningsdepartementet. Dessförinnan har hon varit verkställande direktör för kommunikationsföretaget Springtime, kommunikationsdirektör för COOP Norden och stabschef hos socialminister Bengt Westerberg. (Källa: Regeringen)

 

 

Kommentar till Socialdemokraternas förslag om vinstdrivande företag i välfärden.

Idag presenterade Socialdemokraternas partistyrelse sitt ställningstagande när det gäller vinster i välfärdssektorn.

-       Det är välkommet att man uppmärksammar det viktiga arbete som görs inom fristående verksamheter och att man fastställer att mångfald är betydelsefullt för den svenska välfärdsmodellen, säger Robert Thorburn, talesperson för Sveriges Fristående Förskolor.

Det är ett omfattande material som kommer utvärderas under den kommande tiden men Sveriges Fristående Förskolor vill redan nu göra ett par korta reflektioner kring några av punkterna som presenterades i dagens beslut.

Först och främst är det välkommet att man är tydlig med att man inte förespråkar ett förbud mot vinster i välfärden. Den diskussionen har varit destruktiv och tagit fokus från de verkligt viktiga frågorna, hur vi kontinuerligt höjer kvaliteten. Det finns dock anledning att diskutera vidare kring några av punkterna i förslaget.

Socialdemokraterna vill ha ett regelverk som garanterar att kostnader för bemanning i privata verksamheter inte avviker väsentligt från motsvarande kostnader i offentlig regi. Personalen är förskolans viktigaste resurs. Det är personalen som är ryggraden i verksamheten och det är de som har ett personligt ansvar för barnen som är på förskolan. Samtidigt är det så att det inte räcker med att man är på plats på förskolan för att verksamheten ska hålla hög kvalitet. Arbetet i förskolan är mer komplicerat än så. Ett för stort fokus på att ”räkna huvuden” i personalen kan slå över 6till att osynliggöra den kompetens som varje enskild medarbetare besitter.

Kraven på ökad transparens när det gäller ekonomin och likvärdighet mellan offentliga och privata utförare är bra. Detta är en grundförutsättning för mångfald med fristående verksamheter. Det fordrar dock att även kommunen visar samma transparens i sina räkenskaper. Det finns allt för många fall där det är tydligt att kommunen inte har givit samma förutsättningar till fristående verksamheter som till de egna förskolorna. Alla barn i en kommun har samma rätt till en god förskola och de borde behandlas lika.

Kraven på att redovisa sin ekonomi får dock inte leda till en allt för stor administrativ börda. En stor del av de fristående förskolorna är små enheter, ofta i föräldrakooperativ regi, vilket innebär att man är beroende av att föräldrar ska känna att arbetsinsatsen är rimlig. För höga administrativa pålagor innebär att man stryper utvecklingen för de minsta verksamheterna, de som ofta är mest eftertraktade hos föräldrarna. Man ska inte höja trösklarna för föräldraengagemang i förskolan.

En annan aspekt av kravet på lika villkor handlar om granskningarna av verksamheten. Rimligen bör kravet på lika villkor innebära att Skolinspektionen får ta över inspektionsansvaret för förskolan. Idag har vi en situation där kommunala förskolor inspekteras av Skolinspektionen medan respektive kommun har ansvar att inspektera fristående förskolor. Detta har lett till att det är stora variationer i hur fristående förskolor inspekteras. Alla barn i Sverige borde ha rätt till att deras förskola inspekteras på ett likvärdigt och professionellt sätt.

I beslutet trycker man också på att resurser ska fördelas efter behov. Det är bra. Idag upplever många förskolor att man har svårt att få del av medel som finns avsatta för barn i behov av särskilt stöd vilket går ut över hela barngruppen. Det är dock viktigt att reglerna som styr resurstilldelningen är likvärdiga och transparenta.

Socialdemokraterna vill också stimulera den ideella sektorn. Förskolan har varit den bransch där de ideella alternativen kanske har varit allra mest utbredda. En stor andel av de fristående förskolorna är föräldra- eller personalkooperativ och de utgör en betydande del av svensk förskola.  Det är viktigt att dessa verksamheter kan fortsätta vara ett attraktivt val för personal och föräldrar, samtidigt bör man inte skapa ett regelverk som ensidigt gynnar vissa verksamhetsformer på andras bekostnad. Det hämmar utvecklingen och bidrar inte till ytterligare mångfald.

Slutligen tar man också upp kravet på långsiktighet i verksamheten. För de allra flesta fristående förskolor torde detta vara en självklarhet men en strikt lagstiftning som exempelvis kräver att man ska äga en verksamhet i minst tio år kan få ogynnsamma konsekvenser. Erfarna förskolechefer som närmar sig pensionsåldern skulle genom en sådan lagstiftning ha svårt att starta förskola och det är osäkert vad som skulle hända om ägaren av en verksamhet drabbas av förändrade livsförhållanden som gör att man inte längre kan driva verksamheten vidare.

- Sveriges Fristående Förskolor ser nu fram emot en diskussion om fristående verksamheter som är mer fokuserad på hur vi kan åstadkomma hög kvalitet i välfärdssektorn, avslutar Robert Thorburn, talesperson för Sveriges Fristående Förskolor.

 

 

Stort intresse för svensk förskola i Tyskland

I augusti inför man i Tyskland en lagstiftning som utökar rätten till förskoleplats. Nu står man inför samma situation som […]

Föreningen

Sveriges Fristående Förskolor är en ideell förening som formellt bildades i maj 2013, föreningen är ett initiativ från Almegas och KFOs medlemmar.

Sveriges Fristående förskolors styrelse med ordförande Eva Husbom i spetsen kommer att arbeta vidare under hösten 2013 med  att dra upp riktlinjer för föreningens arbete.

Vi vill gärna ha kontakt med fler nätverk och företag som är intresserade av att vara med och stärka branschen.

 
 
 
 
 

© 2015 Sveriges Fristående Förskolor | Design av Camilla Karlström grafisk form | Konstruktion av WebbMalin